11 d’agost 2009

Saving Dr. Xu Zhiyong

La campanya per l'alliberament de l'advocat i professor Xu Zhiyong s'ecampa per internet com una bola de neu. Ja hi ha web de la campanya (en xinès) i també llista de firmes i logotip a l'estil Obama 2008. Preparo crònica per demà.

1 comentari:

Anònim ha dit...

es interessant lo que està succeint amb 许志永。 ja que a diferencia dels demés utiliza la llei de la republica xina(o sigui, del propi partit comunista) per lluitar les injusticies socials. i es el mateix partit comunista el que ha practicat la dentenció
s'ha de veure com acabarà aquest cas.

en tot cas pels que no poden accedir des de google per cercar 许志永

ho poden fer através de www.google.com.tw

aqui penjo una opinió bastant acertada d'un forum:

这个国家为什么会有那么多问题?原因很多,其中一个根本的原因,是法制的颓败。如果统治者对自己制定的法律都没有任何尊重,如果法律成了官娼谁有权谁都可 以操,法律连自己都无法拯救,那么又如何指望人民能够信任法律?又如何指望法律作为一个社会的最后防线来拯救世道人心?所以杨佳才会选择个体复仇,所以上 海塌楼案的苦主才会拒绝律师而宁愿选择上街散步。

从这个角度讲,许志永和公盟是我们国家的宝贝。他们不激进,不极端,不是成心与谁为敌,他们最大的梦想,不过是让法律真正起作用,让人民真正有可以讲理的 地方。从而让日趋狂躁的、暴戾的社会情绪可以因为法律的抚慰,而稍稍平静下来。他们不是这个社会的破坏力,恰恰相反,他们是这个社会的粘合剂。在唯利是图 的丛林时代、虚无主义时代,却始终怀抱个人理想,不畏艰险,一意孤行,许志永和他的公盟,正是这种古代侠士传统和现代公民精神的完美结合。有他们在,公义 就不会死绝。

但是现在,许志永和他的公盟得到的却是那样的回报,让人不能不抱屈的同时,更让人担心,这到底是要给社会传达一个什么样的信号?如果连许志永和公盟那样理 性、温良、平和的力量都找不到一点点空间,那么我们还能期待什么?如果连许志永和公盟这样的救人者都不能自救,那么平凡之如我们何能自救?那么强者何能有 忌?弱者何能有告?这个社会的希望在哪里?

无可讳言,许志永和公盟确实得罪了一些地方势力。这是没办法的事,在当下中国,但凡还有点恻隐之心,讲点人间大爱,总难免搅破某些人我的地盘我做主的迷 梦,因此总不免被某些人视为麻烦制造者。许志永和公盟必然遭遇困厄,本不难想象。但发展到今天这样极端的地步,仍出人意料。我不知道这是不是对整个中国知 识界的挑战,是不是对成长中的中国公民社会的挑战,至少在我个人而言,这已经超出了我能容忍的底线。

我希望许志永和公盟能够尽快转危为安,让我们对时局还可以抱有信心。而在这个困厄重重的年代,确实如某公所称,信心比黄金更重要。让人民彻底失去信心,让 人民彻底失去耐心,这才是最大的蠢事。做这种蠢事的人才是这个社会的真正的敌人,也才是这个政权的真正的敌人。
© 欢迎转贴.请勿删除文末的首发报刊(网站)名称及日期

塔拉戈纳